Orangina พาทัวร์ : เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน (ไปครั้งแรกปี 2013)

August 19, 2016

ตอนที่ 1 :  ไปไทเป ประเทศไต้หวัน ครั้งแรก ปี 2013

 

ตอนที่ 2 : ไปเดินเล่นตลาดไน้ท์มาร์เก็ต SHILIN Night Market

ตอนที่ 3 : เที่ยวเล่นในเมืองไทเป ปี 2014

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prev Post Next Post